Svátost manželství

Svátost manželství se uděluje kdykoliv kromě Adventní a Postní doby. Snoubenci se musí přihlásit ve farní kanceláři, alespoň tři měsíce před plánovanou svatbou a zúčastnit se přípravy na svatbu (10. předmanželských katechezí)

Manželství mezi pokřtěnými je Ježíšem Kristem povýšeno na svátost. Je to svátost zaměřená ke službě společenství, uděluje v církvi zvláštní poslání a slouží k budování Božího lidu. Povolání k manželství je vepsáno Stvořitelem do samé přirozenosti muže a ženy – Bůh stvořil člověka z lásky a k lásce ho také povolal. Písmo svaté říká, že muž a žena jsou stvořeni jeden pro druhého: „Není dobře, aby byl člověk sám“ (Gn 2,18). Sám Pán Ježíš ukazuje, že manželství znamená nepomíjivou jednotu dvou existencí: „Proto opustí muž svého otce a matku a připojí se ke své manželce, a stanou se jedním tělem. Už tedy nejsou dva, ale jeden“ (Mt 19,6). Obrazem lásky muže a ženy je vztah Krista a jeho církve, kterou Kristus miloval a za ni se vydal (Ef 5,25). Manželská láska vyžaduje nerozlučitelnost a věrnost v definitivním vzájemném odevzdání a je otevřena pro plození. Proto církev zásadně manželství nerozvádí.

 

Dva katoličtí věřící uzavírají své manželství obvykle během mše svaté. Předtím církev doporučuje, aby snoubenci přijali svátost smíření.

Svátost manželství si snoubenci navzájem udělují tím, že dobrovolně vyjádří svůj souhlas, který je obsažen v manželském slibu. Kněz přijímá jménem církve tento souhlas a uděluje požehnání církve. Manželskému souhlasu musí být přítomni svědkové.

Svátost manželství se uděluje kdykoliv kromě Adventní a Postní doby.

Snoubenci se musí přihlásit ve farní kanceláři, alespoň tři měsíce před plánovanou svatbou a zúčastnit se přípravy na svatbu (10. předmanželských katechezí)