Křestní obřady

Křest dítěte (mimo mimořádných okolností) je nutné v kanceláři farnosti domluvit nejméně 1 měsíc před plánovaným termínem křtu.

Křtít znamená ponořit do vody, řecky baptizein.

Pověření křtít dostala církev od svého zakladatele a Pána Ježíše Krista (Mt 28,19-20). Křest je vstupní branou křesťanského života (života v církvi). Křtem je člověk osvobozen od každého hříchu. Nestává se tím samozřejmě dokonalým a bez hříchů, ale dostává se mu pomoci žít svůj život novým (lepším) způsobem. Skrze křest se stává člověk Božím dítětem a má podíl na Božím životě. Křest je vlastně uzavřením smlouvy mezi člověkem a Bohem – člověk dobrovolně dává Bohu souhlas, aby vedl a chránil jeho život, a vyjadřuje ochotu žít tak, jak si to Bůh přeje a jak to hlásal a také svým životem ukázal Ježíš Kristus. Pokřtěný člověk je povolán ke službě druhým lidem a ke svědectví o své naději, kterou má skrze svůj život s Bohem.

Křest uděluje za běžných okolností biskup, kněz nebo jáhen se slovy: „Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ při současném trojím ponoření do vody nebo vylití vody na hlavu křtěného. Mimo to jsou součástí křestních obřadů modlitby, čtení z písma svatého, mazání olejem jako symbolem síly, předání zapálené svíce jako symbolu světla na cestu a bílé roušky či oděvu jako symbolu nového života.

Přijetí křtu předchází období přípravy na křest, tzv. katechumenát, kdy se čekatel seznamuje s životem a učením církve. Katechumenát trvá jeden rok. Dospělé církev křtí nejraději na Velikonoce, slavnost zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Křtěný musí vyznat svou víru v Boha a zříci se zlého.

Při křtu dětí tyto závazky přejímají rodiče a kmotr, který má spolu s rodiči pokřtěnému pomáhat žít a rozvíjet to, co ve křtu přijal. Podmínky pro udělení svátosti křtu dítěti:

  • o křest dítěte žádají jeho rodiče
  • alespoň jeden z rodičů je pokřtěn v římskokatolické církvi, přineste, prosíme, potvrzení
  • kmotr nebo kmotra je pokřtěn(a) v římskokatolické církvi (opět prosíme potvrzení)
  • pokud jsou rodiče dítěte z jiné farnosti, musí přinést souhlas vlastního faráře
  • příprava rodičů na křest dítěte se skládá minimálně ze tří hodinových setkání s knězem

 

Chcete-li dát pokřtít své dítě, přijďte, prosíme, včas před zamýšleným termínem křtu – tedy aspoň jeden měsíc. Kmotři mohou být i dva, ale pak to musí být muž a žena.
Křestní svíčku a křestní roušku si, které ke křtu potřebujete, můžete pořídit sami, a nebo lze obojí zakoupit i u nás.

 

Dokumety ke stažení: