Farní aktivity – přehled

DĚTSKÉ MŠE Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.“ (Mk 10,14).
Dětská mše svatá je sloužena pravidelně každou druhou neděli v měsíci při ranní bohoslužbě v 9:00 hod. a je s rytmickým doprovodem mládežnické farní kapely. Texty, promluva, program pro zapojení dětí a hudební doprovod je pečlivě připravován ve spolupráci s katechety tak, aby se děti aktivně účastnily liturgie a aby porozuměly Božímu slovu. Mohou si tak „zažít“ i své farní společenství.

MISIJNÍ KLUBKO
Misijní klubko je určeno pro děti od 5 do 9 let. Setkání probíhá každou první sobotu v měsíci na faře od 9 do 11 hodin. Děti se zde hravou formou dozvídají o životě lidí v různých zemích světa. Snažíme se v dětech probudit touhu pomáhat tam, kde je potřeba. S dětmi se společně modlíme, hrajeme si, zpíváme, tvoříme a poznáváme svět.

NÁBOŽENSTVÍ PRO ŠKOLÁKY
Výuka náboženství probíhá na faře v průběhu školního roku. Je určena dětem školního věku. O výuku se starají farář, jáhni a naše katechetky. Děti jsou rozděleny do věkových skupin a setkávají se pravidelně každý týden.

SETKÁNÍ STŘEDOŠKOLÁKŮ (MLÁDEŽ)
Katecheze středoškoláků se koná třetí pátek v měsíci od 19 hodin na faře. Setkání probíhá asi 2 hodiny, vedou je jáhen Michal Nesvadba (katecheze) a Dorotea Meisnerová (program). Náplní je katecheze a následná diskuze na dané téma. Určeno mládeži 16 až 19 let. Mládež se také účastní diecézních a vikariátních setkání a akcí, duchovních i sportovních. Zveme všechny zájemce!

MINISTRANTSKÁ FORMACE
Setkání ministrantů, kteří se připravují na svoji službu u oltáře. Pravidelná setkání probíhají každou třetí neděli v měsíci po mši svaté. Podle potřeby (kolem svátků) se setkáváme k nácviku liturgie dle domluvy. O ministranty se starají jáhen Michal a starší ministranti Lukáš a Peter. Ministrantům předávají své zkušenosti, které si pak mohou ověřit při službě.

KLUB SENIORŮ
Setkání probíhá každé první pondělí v měsíci, vždy od 15 hodin na faře ve farním sále (1.patro). Setkání připravuje paní Marie Stránská. Duchovní část vede přítomný kněz (většinou P. Jan Rybář nebo P. Adrian Sedlák). Náplní jsou rozhovory nad aktuálními tématy ze života Církve a farnosti, přednášky z historie, medicíny, neformální setkání u čaje a kávy. Zakončeno desátkem sv. Růžence a mší svatou v kapli (pokud je přítomen kněz). Určeno pro seniory, kteří často trpí samotou a tíhou věku a chtějí se setkávat a poznávat i mimo bohoslužby.

KURZ LEKTORŮ LITURGICKÉHO ČTENÍ
Kurz je určen pro stávající lektory a další zájemce o tuto službu, ale také těm, kdo se chtějí připravit na nedělní bohoslužbu. Setkání probíhá na faře 2x do měsíce vždy v úterý od 18:45 hodin do 20 hodin (termín je vždy ohlášen). Vždy se seznámíme s některým z pravidel čtení, sdělíme si zkušenosti z této služby, naučíme se číst texty nejbližší neděle a probereme obsah těchto textů.
Setkání vede jáhen Michal.

SPOLEČNÁ MODLITBA MATEK ZA DĚTI „MODLITBY MATEK MOHOU ZMĚNIT SVĚT!“
Několik skupin maminek a babiček, modlících se nejen za své potomky – děti a vnoučata, ale i za další jim svěřené osoby, se pravidelně každý týden schází na faře. Jsou součástí mezinárodního hnutí Modlitby matek a dodržují se všemi ostatními skupinami modlících se matek předepsaný program setkání. Setkání trvá dvě hodiny a je pro všechny posilou a pramenem radosti. Vítána je každá maminka nebo babička!

SPOLEČNÁ MODLITBA OTCŮ ZA DĚTI
Otcové z našich rodin se také společně modlí za děti. Tato modlitební skupinka se schází pravidelně jednou za 14 dní na faře a modlí se za oba manžele, děti, vnoučata, za kmotřence a kmotřenky a také za další svěřené osoby. Skupinka má 5-8 tatínků různého věku a je napojena na mezinárodní hnutí Modlitby otců. Program setkání je obdobný jako u setkání matek. Otcové neváhejte a přijďte!

FARNÍ KAVÁRNA
Probíhá jednou za měsíc třetí neděli v měsíci po ranní mší svaté na faře ve společenské místnosti v 1.P. Slouží k neformálnímu setkání farníků při kávě, čaji a sladkém potěšení. Kavárnu pro nás připravují Majka, Lenka, Zuzka, Vendulka a Maruška